P. 1
Thiruvasagam (in Tamil)

Thiruvasagam (in Tamil)

4.57

|Views: 53,216|Likes:
Ancient Tamil literature called "Thiruvasagam" by Manickavasagar. Posted on the first day of the Tamil month "Thai", marking Pongal Festival devoted to Sun God and Farmers and their bullocks, cows, etc., celebrated throughout Tamil Nadu in India and several other parts of the world.
Ancient Tamil literature called "Thiruvasagam" by Manickavasagar. Posted on the first day of the Tamil month "Thai", marking Pongal Festival devoted to Sun God and Farmers and their bullocks, cows, etc., celebrated throughout Tamil Nadu in India and several other parts of the world.

More info:

Published by: Sellappan Eswaramoorthi on Jan 13, 2009
Copyright:Attribution Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2015

pdf

tiruvAcakam of
mAnikka vAcakar

¾¢ÕÅ¡º¸õ
(Á¡½¢ì¸ Å¡º¸÷ «ÕÇ¢ÂÐ)

Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)
Etext preparation & Proof-eading, prep in pdf format:
Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
This pdf file is based on InaimathiTSC font embedded in the file. Hence this file can be
viewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unix
without the need to have the font installed in your computer.
© Project Madurai 2002
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

tiruvAcakam of mAnikka vAcakar
¾¢ÕÅ¡º¸õ (Á¡½¢ì¸ Å¡º¸÷ «ÕÇ¢ÂÐ)

¦À¡Õû «¼ì¸õ

1

º¢ÅÒá½õ

(1)

2.

¸£÷ò¾¢ò ¾¢Õ «¸Åø

(2)

3.

¾¢ÕÅñ¼ô À̾¢

(3)

4.

§À¡üÈ¢ò ¾¢Õ«¸Åø

(4)

5.

¾¢Õ¸õ

(5 - 104)

6.

¿£ò¾ø Å¢ñ½ôÀõ

(105 - 154)

7.

¾¢Õ¦ÅõÀ¡¨Å

(155 - 174)

8.

¾¢Õ «õÁ¡¨É

(175 - 194)

9.

¾¢Õô¦À¡ü Íñ½õ - ¬Éó¾ Á§É¡ÄÂõ

(195 - 214)

10.

¾¢Õ째¡òÐõÀ¢ - º¢Å§É¡Î ³ì¸¢Âõ

(215 - 234)

11.

¾¢Õò¦¾û§Ç½õ

(235 - 254)

12.

¾¢ÕÆø - º¢ÅÛ¨¼Â ¸¡Õ½¢Âõ

(255- 274)

13.

¾¢ÕôâÅøÄ¢ - Á¡Â¡ Å¢ºÂõ ¿£ì̾ø

(275 - 294)

14.

¾¢Õ¯ó¾¢Â¡÷ - »¡É ¦ÅüÈ¢

(295 - 314)

15.

¾¢Õò§¾û §¿¡ì¸õ - À¢ÃÀïº Íò¾¢

(315 - 328)

16.

¾¢Õô¦À¡ýëºø - «Õð Íò¾¢

(329- 337)

17.

«ý¨Éô ÀòÐ - ¬òÐÁ âýõ

(338 - 347)

18.

Ì¢üÀòÐ - ¬òÐÁ þÃì¸õ

(348 - 357)

19.

¾¢Õò¾º¡í¸õ - «Ê¨Á ¦¸¡ñ¼ ӨȨÁ

(358 - 367)

20.

¾¢ÕôÀûÇ¢¦ÂØ - ¾¢§Ã¡¾¡É Íò¾¢

(368 - 377)

21.

§¸¡Â¢ø ãò¾ ¾¢ÕôÀ¾¢¸õ - «¿¡¾¢Â¡¸¢Â ºü¸¡Ã¢Âõ

(378 - 387)

22.

§¸¡Â¢ø ¾¢ÕôÀ¾¢¸õ - «Û§À¡¸ þÄ츽õ

(388 - 397)

23.

¦ºò¾¢Ä¡ô ÀòÐ

(398 - 407)

24.

«¨¼ì¸Äô ÀòÐ - ÀìÌÅ ¿¢ñ½Âõ

(408 - 417)

25.

¬¨ºôÀòÐ - ¬òÐÁ þÄ츽õ

(418 - 427)

26.

«¾¢º¢Âô ÀòÐ - Óò¾¢ þÄ츽õ

(428 - 437)

27.

Ò½÷ôÀòÐ -«òÐÅ¢¾ þÄ츽õ

(438 - 447)

28.

Å¡Æ¡ôÀòÐ - Óò¾¢ ¯À¡Âõ

(448 - 457)

29.

«ÕðÀòÐ - Á¸¡Á¡Â¡ Íò¾¢

(458 - 467)

30.

¾¢Õì¸ØìÌýÈô À¾¢¸õ - ÌÕ ¾Ã¢ºÉõ

(468 - 474)

31.

¸ñ¼ÀòÐ - ¿¢Õò¾ ¾Ã¢ºÉõ

(475 - 484)

32.

À¢Ã¡÷ò¾¨Éô ÀòÐ

(485 - 495)

33.

̨Æò¾ô ÀòÐ - ¬òÐÁ ¿¢§Å¾Éõ

(496 -505)

34.

¯Â¢Õñ½¢ôÀòÐ - º¢ÅÉó¾õ §Áġξø

(506 - 515)

35.

«îºôÀòÐ - ¬Éó¾ÓÚò¾ø

(516 - 525)

36.

¾¢ÕôÀ¡ñÊô À¾¢¸õ - º¢ÅÉó¾ Å¢¨Ç×

(526 -535)

37.

À¢Êò¾ ÀòÐ - Óò¾¢ì¸ÄôÒ¨Ãò¾ø

(536 - 545)

38.

¾¢Õ²ºÈ×

(546 - 555)

39.

¾¢ÕôÒÄõÀø - º¢Å¡Éó¾ Ó¾¢÷×

(556- 558)

40.

ÌÄ¡ô ÀòÐ - «ÛÀÅõ þ¨¼Â£ÎÀ¼¡¨Á

(559 - 568)

3

41.

«üÒ¾ôÀòÐ - «ÛÀÅÁ¡üÈ¡¨Á

(569 -578)

42.

¦ºýÉ¢ôÀòÐ - º¢ÅÅ¢¨Ç×

(579 - 588)

43.

¾¢ÕÅ¡÷ò¨¾ - «È¢Å¢ò ¾ýÒÚò¾ø

(589 - 598)

44.

±ñ½ôÀ¾¢¸õ - ´Æ¢Â¡ þýÀòÐŨ¸

(599 - 604)

45.

¡ò¾¢¨Ãô ÀòÐ - «ÛÀÅ «¾£¾õ ¯¨Ãò¾ø

(605- 614)

46.

¾¢ÕôÀ¨¼ ±Ø - À¢ÃÀïºô §À¡÷

(615 - 616)

47.

¾¢Õ¦ÅñÀ¡ - «¨½ó§¾¡÷ ¾ý¨Á

(617 - 627)

48.

Àñ¼¡Â ¿¡ýÁ¨È - «ÛÀÅòÐ ³ÂÁ¢ý¨Á ¯¨Ãò¾ø

(628 - 634)

49.

¾¢ÕôÀ¨¼ ¬ðº¢ - º£Å¯À¡¾¢ ´Æ¢¾ø

(635 - 642)

50.

¬Éó¾Á¡¨Ä - º¢Å¡ÛÀŠŢÕôÀõ

(643 - 649)

51.

«î§º¡ô À¾¢¸õ - «ÛÀÅÅÆ¢ «È¢Â¡¨Á

(650 - 661)

4

¾¢ÕÅ¡º¸õ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->